Publications

In this calalogue you will find information about our publications: books, book chapters, scientific articles.

You can filter the list by type (book, article etc.), release year or free-text keywords.

Home and Sense of Belonging in the Life Stories of First and Second Generations of Latvian Exiles

In the end of Second World War many Latvians found refuge in the western countries defining themselves as an exile community. When Latvia regained its independence, the exile was officially put to an end, however, most part of exiles did not return. Hence, the question arises: how different generations of exile Latvians define their attachment to their homeland and to their host countries?

Valoda un vardarbība: Franču grupa Padomju Latvijā

Šī raksta temats ir saistīts ar trīspadsmit latviešu inteliģences pārstāvju likteni – 1951. gada janvārī padomju drošības dienests viņus aizturēja, nopratināja un piesprieda dažāda ilguma soda izciešanu padomju darba nometnēs. Visi Franču grupas dalībnieki izdzīvoja un 1956. gadā atgriezās Rīgā. Šajā rakstā atstāstītie notikumi ne tikai atspoguļo pagātnes norises, bet arī retrospektīvi saturiskas pretrunas valodas lietojumā.

Evakuācijas politikas atspoguļojums laikrakstā «Tēvija» (1944-1945)

Raksta mērķis ir izpētīt, kā laika periodā‚ no 1944. gada vidus līdz 1945. gada aprīļa beigām laikrakstā «Tēvija» tika atspoguļota vācu …

Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas

Pats mežs ir kā vērtība, kas jāatstāj nākamajām paaudzēm. Un tā nav tikai naudas vērtība. Pieredzējušo meža darbinieku atmiņu stāstos pārliecinoša ir meža garīgā vērtība

Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos

Svarīgi, lai notiek kustība, lai atmiņas tiktu pieprasītas un uzklausītas, un gluži kā prožektora staru kūlis izgaismotu savu laikmetu iepriekšējo paaudžu pieredzes salīdzinājumā

20. gadsimta vēsturiskās paaudzes un to identifikācija Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Mēģinām identificēt paaudzes, kas no mutvārdu vēstures perspektīvas ir klātesošas kā kolektīvas balsis Latvijas iedzīvotāju individuālajos dzīvesstāstos, viņu pieredzēs un vērtībās

Dzīves vēstures teorētiskās perspektīvas

Tēzēs aplūkoti veidi, kādos teorētiskas koncepcijas var paplašināt mūsu izpratni par dzīves vēsturi, kā arī ļaut to labāk novērtēt.

A community without history? A life story approach to Romany memory and ethnicity

This paper approaches Romany memory culture through life stories and is based on results and conceptualizations from the study of …

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Life history method gives the voice to the individual, offers an opportunity to express their interpretation of individual and social …

«Palikt nevar aizbraukt»: bēgšanas/palikšanas motivācija trimdas un Latvijas latviešu dzīvesstāstos

Otrā pasaules kara bēgļu gaitās nonākušo un pēc tam trimdā dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos bēgšana visbiežāk atainota kā …

Vērtību pārvērtēšana pārceļotāju dzīvesstāstos

Dzīvesstāsti, attiecināti pret indivīdu un vērtībām, ļauj analizēt tādas sabiedrībā aktuālas tēmas kā individualitāte un personība …

Vai esmu latvietis? Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos

Tēzēs uzmanība fokusēta uz starppaaudžu atmiņu pārmantojamību, faktoriem, kas ietekmē identitātes veidošanos, atmiņu lomu, adaptējoties …

Pārdzīvojušā laulātā mantojuma tiesības latviešu tautasdziesmās

Latviešu folkloras kā ieražu tiesību avota pētniecība ir visai komplicēta. Latvijā ieražu tiesības nekad nav tikušas pilnībā …

Mutvārdu vēsturē reprezentētā atmiņa: personiskais, populārais un dominējošais

Mutvārdu vēsture un dzīvesstāstu pētniecība var sniegt atbalstu kritiskam atmiņas politikas izvērtējumam – skaidrot, kā privātās …

Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā

Mutvārdu vēsture šodien plaši tiek izmantota ne tikai humanitārajās, bet arī sociālajās zinātnēs. Parasti katrai nozarei – …

Iekļaušanās vai norobežošanās: pirmās izceļotāju paaudzes pieredze dzīvesstāstu intervijās

Pārrobežu migrācija ir nozīmīgs dzīves notikums, kas rada būtiskas izmaiņas personas dzīves gājumā. Migrācijas pētījumos dzīvesstāstu …

Domāšanas ainava un prakse. Vai dzīvesstāsts/vēstījums kam lieti der?

Šajā pētījuma pievērsta uzmanība cilvēka dzīvesstāstam/vēstījumam kā pētniecībai blīvam resursam un avotam, kas pelna uzmanību, …

Domāt un vēstīt: dzīvesstāsta prakses

Vārdu apģērbj doma, un vārds kļūst rīcība. Dzīvesstāstos darīšana ir ar lieliem vārdiem – enkurvārdiem: piedzimšana, bērnība, māte, …

Vērtības pārvērtējot: Alana Finkelkrauta darbā «Slimā identitāte»

Globalizācijas procesi aktualizē jautājumu par identitāti mainīgajā pasaulē arī vecās Eiropas demokrātijas zemēs. 2013. gadā ar …

Sabiedrība caur dzīvesstāstu pētnieku lupu

Dzīvesstāsti var mainīt sabiedrībā pieņemtos priekšstatus, aizspriedumus un domāšanas stereotipus. Būdami spilgts humānisma …

Remembering Genocide: Extermination of Roma during the Second World War in Latvia

Atsauce: Zellis, K. & Garda – Rozenberga, I. (2018) Remembering Genocide: Extermination of Roma during the Second World War in Latvia. Balkan and Baltic States in United Europe. Histories, Religions and Cultures II (pp. 23-44). Sofia: Paradigma Publ.Hause.

Pagātnes konstruēšana Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos: no nacionālās identitātes uz atmiņu kopienu konceptu?

Rakstā tiek iztirzāts jautājumi par to, vai uz šodienas Latvijas sabiedrību var attiecināt vienotas nacionālās atmiņu kopienas …

Mutvārdu vēstures pieejas kritiskais potenciāls

Mutvārdu vēsture ir gan kultūras fakts (atmiņas transmisija), gan šo faktu ģenerēšana izpētes kontekstā, vai tas būtu akadēmiskos …

Mapping Oral History: Routes, Centres, and Space-Times of Exiled Latvians

Corresponding to a growing interest in the digital humanities, oral historians with an interest in the concepts of place, memory, and …

Lauku īpašums atmiņās un dzīvesstāstos Daugavpils novadā

Krājuma pamatā 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu …

Biographical Disruption and Factors Facilitating Overcoming It

In the paper the concept «biographical disruption» is interpreted as a process that includes significant changes in the course of an …

Augusts Milts - par dzīvi, ētiku un dzīvesstāstiem

Ziņojums par filozofijas profesora Augusta Milta 90 gadu atcerei veltīto konferenci

Writing the Past in the Present

This paper draws upon aspects of my autobiography to help understand the ways in which the recollection of childhood experiences may …

«It seems to me that I have two homes»: Latvian Emigrants` Narratives about Integration in Swedish Society

The authors of this report will focus on a study of adaptation strategies used by migrants when joining the host country (Sweden), …

Escape Narratives of World War Two Refugees from Latvia

At the end of World War II, approximately 170,000 Latvians found themselves in Displaced Persons camps in occupied Germany. During this period they formed an exile ideology and started to think of themselves not as emigrants or refugees but as self-proclaimed exiles.

Läti tänapäeva ühiskonna etnilist identiteeti ja kuuluvustunnet käsitlev eluloouurimus

Grāmatas «Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā» (2017) recenzija

Sociālā antropoloģija Latvijā

Nacionālās enciklopēdijas šķirklis par sociālās antropoloģijas kā zinātnes nozares attīstību Latvijā.

World War I and Latvian Riflemen in the Collective Memory of Latvia

Pirmā pasaules kara simtgade 2014. gadā aktualizēja šī kara nozīmi Latvijas vēsturē. Raksta mērķis ir izskatīt, kā veidojusies un …

Tēvu zemes vērtība un mantošanas ieražas Dundagas novadā

Atsauce: Rotbaha, K. (2017) Tēvu zemes vērtība un mantošanas ieražas Dundagas novadā. DižDundaga: apcerējumi par Dundagas novadu: monogrāfisks rakstu krājums (57.-71. lpp.). Rīga: Zinātne

Pirmdzimtais mantinieks: prioritāro tiesību atspulgi latviešu tiesību folklorā un literatūrā

Atsauce: Rotbaha, K. (2017) Pirmdzimtais mantinieks: prioritāro tiesību atspulgi latviešu tiesību folklorā un literatūrā. Apokalipsy bałtyckich światów = The Apocalypses of the Baltic Worlds (pp. 279-291). Poznan: Wydawnictwo Rys, 2017.

Latvian family physicians’ experience diagnosing depression in somatically presenting depression patients: A qualitative study

Background: Depression continues to be under-diagnosed in primary care settings. One factor that influences physicians’ likelihood of …

Ethnic diversity in the construction of life stories in Latvia

In this article we consider how in Romany and Russian life stories the narrators’ relationships to their ethnicity is expressed and whether their tensions in society today are based on ethnicity

Belonging and Separation in Roma, Russian and Latvian Life Stories (LV)

The book highlights the ways in which ethnic belonging influences the shape and content of life stories and hence of self-understanding and personal identity.

Baltic Identities in Quest between the Competing Memory Discourses

Groups are integrated on the basis of their collective memory (Halbwachs), and collective identities are constructed through strategic …

«No upenēm līdz kartupeļiem»: laika ritums lauku cilvēka dzīves tēlojumā

Atsauce: Elksne, G. (2016) «No upenēm līdz kartupeļiem»: laika ritums lauku cilvēka dzīves tēlojumā. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 109-118). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

What Difference Does “Being There” Make to the Production of Oral History?

Atsauce: Skultans, V. What Difference Does “Being There” Make to the Production of Oral History? Cultural Patterns and Life Stories (pp. 147-160). Tallin: TLU Press.

Vērtību kartējums cilvēka attiecībās ar biogrāfiju

Atsauce: Bormane D. (2016). Vērtību kartējums cilvēka attiecībās ar biogrāfiju. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti. (lpp. 99-108). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Vērtības pārvērtējot: Alana Finkelkrauta darbā «Slimā identitāte»

2013.gadā ar kritisku identitātes diskursu iznāk franču filozofa Alēna Finkelkrauta (Alain Finkielkraut) grāmata Identie` malhereuse …

Pagātnes konstruēšana Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos: no nacionālās identitātes uz atmiņu kopienu konceptu?

Tēzēs tiek iztirzāti jautājumi par to, vai uz šodienas Latvijas sabiedrību var attiecināt vienotas nacionālās atmiņu kopienas …

Padomju laika (1944-1990) atspoguļojums latviešu un romu dzīvesstāstos

Raksta mērķis ir izpētī, kā dažādu etnisko grupu pārstāvji, veidojot savu dzīvesstāstu, konstruē naratīvus par padomju laiku un to …

No dzīvesstāstu pētnieku perspektīvas

Tuvāk ielūkojoties MV pētnieciskajā perspektīvā, gribam uzsvērt vairākas iezīmes, kas atklāj dzīvesstāstu vienreizību, unikalitāti un …

Morālās vērtības dzīvesstāstos

Atsauce: Skultāne V. (2016) Morālās vērtības dzīvesstāstos. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 69-76). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Migratory memories between Latvia and Sweden

This article is based on research carried out among Latvians living in Sweden. The dynamicsof memory are explored in the context of …

Meklējot pagātnes ikdienu dzīvesstāstos

Neiedziļinoties citās perspektīvās, ko spējīgi dot dzīvesstāsti kā avots, šoreiz raksta uzde- vums būs izprast sākotnēji it kā …

Kultūras vērtību pārmantojums sieviešu dzīvesstāstos

Atsauce: Pranka M. (2016). Kultūras vērtību pārmantojums sieviešu dzīvesstāstos. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 119-130). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kritiskā biogrāfija: mutvārdu vēstures izpētes potenciāls un iespaids uz sociālās varas hierarhijām

Mutvārdu vēstures pētniecības iespējas slēpjas tās kritiskajā potenciālā un jaunu diskursu veidošanā un pieļaušanā. Tādējādi tā ir …

Ikdiena un vērtības dzīvesstāstos

Atsauce: Zirnīte, M. Garda-Rozenberga, I. (2016) Ikdiena un vērtības dzīvesstāstos. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 57-68). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Dzīvesstāsta «ticības un aizdomu» hermeneitika

Atsauce: Šūpulis E. (2016) Dzīvesstāsta «ticības un aizdomu» hermeneitika. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 87-98). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Domāšanas ainava un prakse. Vai dzīvesstāsts/vēstījums kam lieti der?

Tēzēs iztirzāts dzīvesstāsta/vēstījuma mobilizējošais potenciāls domāšanas ainavā, atsaucoties uz dažādiem «domāšanas veidiem». Cilvēka …

Oral History Studies in Latvia

The National Oral History project (NOH) has existed as a part of the Institute of Philosophy and Sociology at the University of Latvia …

We all are the children of our time: Russian life stories in Latvia (LV/RUS)

This book contains fifteen life story compositions that have been prepared within the oral history study «Ethnic and narrative diversity in life story constructions in Latvia» (directed by Vieda Skultans, PhD) at the Institute of Philosophy and Sociology of the University of Latvia. All of the authors of the selected life stories live in Latvia and are native Russian speakers or use the language on a daily basis.

Trimdas latviešu vizītes Padomju Latvijā: iemesli, iespējas, sekas

One of the ways which made it possible to save Latvian identity while living in exile for so many years was visits to the occupied …

Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums

Šī pētījuma mērķis ir, izmantojot un salīdzinot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā (LNA LVA) un citviet esošos materiālus …

Latvian Legal Folklore: Briefly Researched. Forbidden. Forgotten?

Latvian folklore materials are justifiably considered monuments of language, but they are also monuments of legal rights. Classical …

Latvian Legal Folklore – Individual Guide or Nation-unifying Element

Atsauce: Rotbaha, K. (2015) Latvian Legal Folklore – Individual Guide or Nation-unifying Element. 5th International Conference of Young Folklorists «Folklore of Connections, Folklore of Conflict», October 7-9, 2015, University of Tartu Viljandi Culture Academy: Abstracts (p. 69). Tartu: Department of Estonian and Comparative Folklore, Institute for Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu

Baltic refugees in Gotland in photographs by David Holmert, 1944-1945 (LV/ENG)

Between 1943 and 1946 the Baltic Sea was braved illegally by some eleven thousand refugees from the Baltic countries – mainly Estonia …

Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas romu kolektīvajā atmiņā

Otrā pasaules kara laikā nacistu okupācijas gados Latvijā tika iznīcināta puse no Latvijas romu kopienas. Romu genocīda izpēte ir …

Guidelines for interviewing and writing of memories (LV)

The goal of this book is to prepare new interviewers as well as inspire writers of memories, whose methodologically correctly organised …

Remembering to forget: commemoration of atrocities in the Baltic states

This paper revisits the controversies surrounding commemoration of the Second World War in the Baltic states and explores the …

Narratives of survival and the politics of memory

Narratives of survival illustrate a number of converging theoretical issues of importance for life-history writing. On the one hand, …

Elulood etniliste kultuuride uurimises: Lätimaa liivlaste ja mustlaste elulugusid

Life stories in ethnic culture research: Livonian and Roma life stories in Latvia

Different experience of the members of one family during World War II exodus

The paper is dedicated to comparing of children and adults experience during the Second World War exodus from Latvia. The objective is …

Citādas vēstures pētniecība

Atsauce: Bela, B. & Zirnīte, M. (2014) Citādas vēstures pētniecība. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos: Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli (344.-350. lpp). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients

The aim of the article is to present the results of a sociological investigation with the aim to analyze the research data on …

Nacionālās pašapziņas un vēstures attiecības Latvijā

Vāja vai spēcīga nacionālā pašapziņa – kas to nosaka? Jautājuma analīzei nepieciešami plašāki pētījumi, tāpēc raksta apjomā pieskaršos …

Nacionālās identitātes nostiprināšanās un izmaiņu process: valodas lietojums un kolektīvā atmiņa

Raksta uzdevums ir palūkoties, kā identitātes izpaužas sarunas kontekstos, vēstījuma procesā un kā vēsture un atmiņa tiek izspēlēta, …

Nacionālās identitātes diskursi mūdienu Latvijā: piezīmes par dažādību

Raksta centrā ir jautājumi par nacionālās identitātes diskursiem mūsdienu Latvijā un etniskuma jeb tautības lomu tajos. Dažādu tautību …

Nacionālās identitātes apziņa pēc kara dzimušo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Raksts veltīts pētījumamam par nacionālās identitātes apzināšanos pēc valsts neatkarības atjaunošanas, izmantojot tematiskās intervijas …

Identitātes dzīvesstāstos kultūrvides un sociālekonomisko pārmaiņu kontekstā

Atsauce: Garda-Rozenberga, I. & Zirnīte, M. (2013) Identitātes dzīvesstāstos kultūrvides un sociālekonomisko pārmaiņu kontekstā. Letonikas piektais kongress: plenārsēžu materiāli, Rīga, 2013. gada 28.-30. oktobris (94.-104. lpp). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija.

Agrīno pieaugušo nacionālās identitātes izjūta Latvijā pēc 20. gs. 90. gadiem

Raksta mērķis ir skaidrot agrīno pieaugušo nacionālās identitātes izjūtu, tās veidošanas instrumentus, pašapziņas ietvaru un vērtības …

Oral History: Dialogue With Society (LV/ENG)

The collection of papers focuses on oral history in dialogue with society, including society’s involvement in the research process from …

Locating memory within history: Baltic lives in their context

The writing of Baltic biographies has been shaped by tensions common to much work in the field of life histories. These tensions relate …

Everyday life, power, and agency in turbulent Latvia: The story of Otto Irbe

Everyday life has become a significant area of study in modern sociology, possibly due to all essential decisions being made and played …

Life Story and Self-Awareness: Oral History in Latvia (LV)

The first part of the book sums up the views of the National Oral History (NOH) researchers regarding life stories and self-awareness. The second part of the book includes excerpts from 13 life stories that have been used as sources for the chapters in the first part of the book.

Oral History: Migration and Local Identities (ENG)

The focus of this online proceedings is oral history research, life- histories, and biographies through which we gained insight into the collective and individual consequences of migration.

Viena tēvzeme – divas pieredzes. Vēsture, biogrāfija, trimda dzīvesstāstos Zviedrijā un Vācijā

Latviešu migrācija jau labu laiku ir aktuālā politikas un mediju redzeslokā. Šajā rakstā pievērsīsimies migrācijai caur biogrāfisko …

Trimda kā vērtību katalizators

Latviešu bēgļu gaitu un trimdas dzīves analīze atsedz nozīmīgas attiecības starp vērtībām un cilvēku rīcību, starp kolektīvajām un …

Runāts/rakstīts jeb par «teksta ekoloģijas» kontekstiem

Kas un kā notiek, kam vajadzētu notikt, kad dzīvesstāstam pieskaras ne tikai ar ausīm (audioierakstā), bet ar rakstību, kad stāstījums …

Paaudzes dzīvesstāsts trimdā un Latvijā

Publikācijā aplūkošu Nacionālās mutvārdu vēstures (turpmāk NMV) krājumā uzkrāto un arī citu biogrāfisko avotu nozīmi Latvijas sociālās …

Mūzika un vara: padomju pagātne atmiņu diskursā

Mūzikai pašai par sevi piemīt vara, tāpēc jautājums par muzikologu attiecībām ar varu ir mēģinājums skaidrot šo komplicēto savienību …

Mutvārdu vēstures perspektīva vēstures izpētē: attīstības pārskats

Viena no metodēm un avotu grupām, kas ļauj rekonstruēt vēsturiskos notikumus un procesus gadījumos, kad nav pieejams plašs …

Lietikšķie biogrāfiskie pētījumi - Nirnbergā

Atskats uz dalību Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) pētnieciskā tīklojuma «Eiropas sabiedrības biogrāfiskajā perspektīvā» …

Latviešu dzīvesstāsti - Prāgā

Atskats uz dalību Čehijas Mūsdienu vēstures institūta rīkoto 16. starptautisko mutvārdu vēstures konferenci «Starp pagātni un nākotni: …

Intimacy and Control, Reciprocity and Paternalism: Madness and the Ambivalence of Caring Relationships in a Post-Soviet Country

Atsauce: Lūse, A. & Kāpiņa, L. (2011) Intimacy and Control, Reciprocity and Paternalism: Madness and the Ambivalence of Caring Relationships in a Post-Soviet Country. Probing Madness (pp. 67-80). Oxford: Inter-disciplinary Press.

From social pathologies to individual psyches: psychiatry navigating socio-political currents in 20th-century Latvia

The paper explores psychiatry’s responses to the twentieth-century socio-political currents in Latvia by focusing on social objectives, …

Biogrāfiskās pieejas iespējas migrācijas izpētē

Raksta mērķis ir apskatīt biogrāfiskās pieejas iespējas migrācijas procesu izpētē, par pamatu ņemot pētījuma projekta «Māja» materiālu …

Livonians in Northern Kurzeme (LV)

This book is dedicated to the Livonians, an ancient nation whose last home was the northern part of the Kurzeme peninsula. Six life stories recorded on the Livonian Coast tell about life along the North Kurzeme coast in the 20th century.

Значение биографических исследований в период социально-экономического кризиса

Atsauce: Pranka, M. (2010) Значение биографических исследований в период социально-экономического кризиса. Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie Šrokowej i wschodniej. Tom II (c. 785-791). Lublin: Prtyckieg Katolocki Uniwersitet Lubelski Jana Pawla II, Wydawnictwo KUL.

We didn’t go to Sweden to become Swedes (LV)

This publication about Latvians in Sweden is the first book by the National Oral History Project dedicated to the communities of …

Memories of a war boy (LV)

The special value of Laimonis Upmalis’ book is the concise records, exact dates of events, place names, first names and surnames. …

Life Stories: History, Culture, Society (LV)

The creation of the book reflects the process of oral history research, in which a conference of a similar name brought a new …

Empathy and Healing: Essays in Medical and Narrative Anthropology (ENG)

This volume presents ethnographic studies of South Wales, Maharashtra and post-Soviet Latvia connected by a theoretical interest in healing, emotion and subjectivity.

The life story of a submarine captain (LV)

Hugo Legzdins was born on December 7, 1903. By living an intense, active life, he responds to everything he feels connected to. He is …

Mirror: Oral History in Latvia (LV)

The first collection of articles dedicated to the methodology of oral history in Latvia.

Lībieši mutvārdu vēstures avotos

Lībieši Latvijas kultūrā ir viens no tiem jautājumiem, par kuru nevar izņemt no plaukta grāmatu un izlasīt izsmeļošu informāciju. …

The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia (ENG)

This text is both a personal account of a homecoming and an anthropology of a people trying to come to terms with its past and to face an uncertain future.