Noslēdzies projekts «Atvērtie dzīvesstāsti III»

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla finansējumam, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» 2023. gadā turpināja projektu «Atvērtie dzīvesstāsti», kura mērķis ir veicināt Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājuma pieejamību pētniekiem un plašākai sabiedrībai.

Krājums ar vairāk nekā 4800 dzīvesstāstu intervijām ir viens no apjomīgākiem skaņu ierakstu arhīviem Eiropā un vienīgais šāda apjoma biogrāfisko atmiņu audio krājums Latvijā. Turklāt tas ir nozīmīgs ne tikai ar apjomu (uzkrāto avotu skaitu), bet arī ar tā tapšanas priekšnosacījumiem (tapis vairāk nekā 30 gadu laikā), kā rezultātā ar tā palīdzību iespējams izsekot gan Latvijai kopīgām aktuālām tēmām, gan privātām vēstures un dzimtas pieredzēm. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt krājuma pieejamību un nodrošināt tā ilgtspēju, popularizēt dzīvesstāstu krājumu plašākā sabiedrībā, veicināt tā intensīvāku izmantošanu un vairot izpratni par dzīvesstāstu nozīmi vēstures, kultūras, sociālo, ekonomisko procesu izziņā.

Projekta «Atvērtie dzīvesstāsti III» gaitā tika veikta NMV krājuma interviju digitalizēšana un kultūras mantojuma digitālās platformas garamantas.lv sadaļas «Nacionālās mutvārdu vēstures krājums» papildināšana. Šim nolūkam veikti secīgi darba uzdevumi: 1) ierakstu digitalizēšana, turpinot līdz šim ar Latviešu fonda (ASV), LU AAP, VKKF atbalstu un sadarbībā ar LFK un LNB kultūras informācijas digitalizācijas programmām, kā arī pašu resursiem veikto krājuma digitalizāciju; 2) interviju atšifrēšana un anotēšana; 3) metadatu precizēšana digitālajā platformā garamantas.lv. Projekta rezultātā veiktā ierakstu digitalizācija nodrošina audioierakstu saglabāšanu un paplašina to pieejamību, savukārt dzīvesstāstu interviju kataloga papildināšana ar metadatiem ļauj intensificēt krājuma izmantošanu un nodrošina tā ilgtspējīgu funkcionēšanu nākotnē.

Analogās audio kasetes, kas tika izmantotas 1990. gados un veido būtisku krājuma daļu, pamazām zaudē savu kvalitāti, un to digitalizēšana ir būtiska gan krājuma pieejamības nodrošināšanai, gan no datu saglabāšanas viedokļa. Piekļuve krājumam ļauj individuālos dzīvesstāstu avotus iekļaut aktuālajā kultūras procesā. Tas veido izpratni par kolektīvās atmiņas un neformālā kultūras snieguma daudzveidību. Turklāt audio formāts nodrošina arī vērtīgu dzīvās runas un izlokšņu paraugu saglabāšanu nemateriālās kultūras pētniecībai un mantojumam.

«Atvērtie dzīvesstāsti III» posmā digitalizētas 3644 minūtes (jeb 51 dažāda garuma audiokasete) analogo audio ierakstu. Digitalizēšanai pamatā tika atlasīti dzīvesstāsti no kolekcijas «Latvieši Vācijā» (intervijas ierakstītas analogajās audio kasetēs 2005. gadā, Minsterē), kā arī atsevišķi dzīvesstāsti no kolekcijas «Daiņa Grīnvalda arhīvs. Strēlnieku zvaigznājs» (audio kasetes no 80. gadu beigām / 90. gadu sākuma). Darbu izpildīja SIA Studija Lokomotīve, nodrošinot šo salīdzinoši sen ierakstīto analogo kasešu digitalizēšanu augstā kvalitātē. Tāpat šajā projekta posmā tika veikta 23 interviju pilna atšifrēšana – audio teksta pārvēršana rakstītajā ar mērķi padarīt to saturu uztveramāku lasītājam un pieejamāku meklēšanai pēc atslēgas vārdiem. Atšifrēšanai izvēlētas kolekcijas «Latvieši Vācijā» intervijas ar mērķi turpināt padarīt pieejamāku latviešu pieredzi trimdā.

Projekta ietvaros veikta arī 400 dzīvesstāstu metadatu labošana un precizēšana NMV krājuma digitālajā katalogā un vietnē garamantas.lv, kā arī 170 dzīvesstāstu anotāciju sagatavošana un ievietošana garamantas.lv.

Krājuma avotu pamatdatu integrēšana LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv nodrošina atbilstošu infrastruktūru, kas ļauj iepazīt ierakstu izplatību telpā un laikā, piedāvā interaktīvas, metadatos balstītas kartes un vairākus datu vizualizācijas veidus, interviju atlasi pēc ierakstīšanas laika, kolekcijas, iesaistītajām personām un citiem kritērijiem. Pieejams, precīzs mutvārdu vēstures krājuma katalogs ar informāciju par katru dzīvesstāsta ierakstu un tā autoru (ievērojot autoru noteiktos ierobežojumus un GDPR noteikto) sekmē krājuma pieejamību un tā pilnvērtīgu izmantošanu kā pētnieciskiem, tā sabiedriskiem un personiskiem (piemēram, dzimtas vēstures izzināšana) mērķiem. Jāņem vērā krājuma sensitīvais raksturs, kas liek katalogā uzrādīt noteikumus, kādus parakstījis atmiņu sniedzējs. Dzīvesstāstos ietvertā personīgā informācija ir pieejama saskaņā ar autora parakstītu vienošanos, savukārt avotu lietotājiem ir saistoši NMV krājuma izmantošanas noteikumi, kas garantē autoru interešu aizsardzību.

Atrodot nepieciešamo informāciju (un pēc vienošanās lapas aizpildīšanas, kurā pētnieks uzņemas saistības un atbildību par dzīvesstāsta autora sniegtās informācijas cieņpilnu un drošu izmantošanu) iespējams iepazīties ar interesējošu dzīvesstāstu pilnā (vai ierobežotā, ja tā noteicis autors) apjomā. Šeit pieejama pamācība, kā labāk meklēt informāciju.

Projektu «Atvērtie dzīvesstāsti III» īstenoja Latvijas Mutvārdu vēstures asociācija «Dzīvesstāsts» sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un LU Filozofijas un socioloģijas institūtu. Īpaša pateicība Valsts Kultūrkapitāla fondam par finansiālo atbalstu, kas ļāva būtiski paātrināt krājuma saglabāšanu un pieejamību.

Paldies visiem intervētajiem cilvēkiem, kuri šo gadu gaitā ir dalījušies savā pieredzē un pārdomās. Lai arī mūsu stāsti ir atšķirīgi, kopā mēs reflektējam par mūsu visu kopīgo pieredzi.

1. att.
NMV intervijas Minsterē: Augusts Milts, Andrejs Urdze, Zuze Krēsliņa pie bijušās Latviešu ģimnāzijas ēkas
2. att.
Viena no bijušajām DP nometnes kazarmu ēkām Minsterē, kas saglabājusies tādā pašā veidolā

Līdzīgi