Atskatoties uz 2023. gadu!

Atskatoties uz Veco gadu un ar cerību ieejot Jaunajā, izvērtējam padarīto un sakām lielu jo lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mums – gan domās, gan darbos. Lai nākamais gads mums visiem ir cerību pilns, darbīgs un radošs!

Gada sākumā noslēdzās United States Embassy - Riga, Latvia un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītais projekts «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV», kura mērķis bija izgaismot ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tādā veidā atzīmējot arī ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadi. Projekta laikā tika organizētas divas paneļdiskusijas, astoņas publiskās lekcijas, kā arī sagatavotas astoņas video kompozīcijas. Katra no šīm aktivitātēm īpašā veidā atklāja dažādus sadarbības mehānismus, kas ļāvuši stiprināt sadarbību kultūrā un izglītībā, kā arī sniedza plašāku informāciju par pašreiz pieejamajām iespējām studēt un stažēties ASV. Plašāk par projekta rezultātiem: https://mutvarduvesture.lv/post/2023-nosledzies-projekts/ Visas video kompozīcijas, kā arī paneļdiskusiju un publisko lekciju video ieraksti pieejami Projekta platformā: https://mutvarduvesture.lv/project/2022-bridges-latvia-usa/
Informatīvais seminārs «Mācību un stipendiju iespējas ASV: kultūras un izglītības tiltus veidojot». Prezentācijas: Iris Willey (U.S. Embassy): Fulbright scholarships for students (ENG). Lelde Kiopa (EducationUSA): Opportunities to study at U.S. universities and institutions (LV). Ilze Bembere (Baltic-American Freedom Foundation): BAFF scholarships for students (LV). Ilze Bembere (Baltic-American Freedom Foundation): BAFF scholarships for researchers, NGOs (LV). Iris Willey (U.S. Embassy): Fulbright scholarships for researchers (ENG). Bradley Woodworth (Yale University, University of New Haven): Scholarships at Yale (ENG). Liisi Esse (Stanford University Libraries): Archives and opportunities at Stanford University (ENG). Daunis Auers (University of Latvia): AABS scholarships and grants for postgraduate students and established scholars (ENG). 1. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=znQhqaNrr00&t=5s 2.daļa: https://www.youtube.com/watch?v=Xox-y66UFzw
Marta sākumā tika paziņoti grāmatu dizaina konkursa «Zelta ābele» nominanti, kuru vidū bija arī grāmata «Lūžkilā». Autori: Māra Zirnīte, Vaira Strautniece. Izdevēji: Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts»; LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitāte. Dizains: Katrīna Vasiļevska. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un sagatavota Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros. Ja vēlaties iegādāties šo grāmatu, lūdzu, rakstiet mums: mutvarduvesture@gmail.com
Marta vidū LU SZF komunikācijas zinātnes maģistranti viesojās LU Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā. Pētnieki Kaspars Zellis un Ginta Elksne stāstīja par mutvārdu vēstures kā pētniecības jomas izveidi un attīstību, kā arī par zinātnisko projektu īstenošanu un zinātniskajām ekspedīcijām. (Foto: V. Zelče)
Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumam un sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, turpinājām projektu «Atvērtie dzīvesstāsti». Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt krājuma pieejamību un nodrošināt tā ilgtspēju, popularizēt dzīvesstāstu krājumu plašākā sabiedrībā, veicināt tā intensīvāku izmantošanu un vairot izpratni par dzīvesstāstu nozīmi vēstures, kultūras, sociālo, ekonomisko procesu izziņā. Lai to panāktu, nepieciešams digitalizēt dzīvesstāstu ierakstus, sistematizēt audioierakstu krājumu serverī un veidot neaizskaramo tā dublikātu atsevišķā datu nesējā, kā arī papildināt metadatus digitālās platformas www.garamantas.lv sadaļā «Nacionālās mutvārdu vēstures krājums». Tas ļaus ievērojami paplašināt dzīvesstāstu krājuma iespējamo lietotāju loku.
No 15. līdz 21. jūlijam Latvijas Universitātes folkloristikas doktoranti un folklorā ieinteresēti studenti kopā ar prof. Janīnu Kursīti, doc. Jolantu Staugu, pētn. Ingu Barovski, mutvārdu vēstures pētnieci Gintu Elksni, vēsturnieci Baibu Atmani, kā arī ar Mākslas un mediju tehnikuma topošo fotogrāfu un videoperatori un viņu pedagogu, LU doktorantu Robertu Ķipuru atradās Balvu novadā, lai īstenotu lauka pētījumu – tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīciju. Ikgadējās ekspedīcijās iegūtais interviju krājums regulāri dod būtisku pienesumu Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijai.
Projekts «Dzīve pie jūras simtgades griezumā» Dr. Guntras Aistaras vadībā, piedaloties RSU Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas nodaļas pasniedzējiem un studentiem, LU FSI un mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai biedrībai «Dzīvesstāsts» no š.g. 17. līdz 20.augustam Jūrmalciemā tika vākti piekrastes zvejnieku un iedzīvotāju dzīvesstāsti un pētītas jūrmalas ciema ikdienas aktivitātēs. Pētījums iedvesmojies no Viļa Veldres 1938. g. grāmatas «Dzīve pie jūras», kur autors aprakstījis piekrastes iedzīvotāju dzīves ritumu un ikdienas prakses. Pētījums top ar Latviešu Fonda finansiālu atbalstu.
Septembra vidū Baltu filoloģijas MSP studentes kursā «Mūsdienu stāstījumu folklora» kopā ar doc. Jolanta Staugu apmeklēja LU FSI Mutvārdu vēstures arhīvu, kur iepazina lielāko cilvēkstāstu arhīvu Latvijā. Vasarā prof. Janīnas Kursītes vadītā folkloras ekspedīcijā tika pierakstīti dzīvesstāsti Viļakas pusē, bet nu kopā tika skatīts, kur šie stāsti nonāk un kā tos analizē mutvārdu vēsturnieki.
Septembra beigās LU FSI pētniece Maija Krūmiņa sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu «Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos» zinātniskā doktora grāda Ph.D iegūšanai vēsturē un arheoloģijā. Promocijas darbā pētīts Otrā pasaules kara bēgļu gaitu (1944–1945) atspoguļojums Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva trimdas latviešu dzīvesstāstos, fokusējoties gan uz dažādiem bēgšanas procesa aspektiem, gan visiem bēgļu kustības posmiem. Padziļināta minēto jautājumu izpēte, kuras laikā analizēta bēgļu kustības izcelsme, veidi un individuālā dimensija, kā arī izcelta mutvārdu liecību vērtība, uzskatāma par novitāti ne tikai Latvijas historiogrāfijas mazpētītā aspektā, bet arī plašākos piespiedu migrācijas procesos.
Gada nogalē Valsts kultūrkapitāla fonda 3. konkursā saņemts finansējums projektam «Staigāt un atcerēties: Rīgas porcelāna rūpnīca mutvārdu vēsturē», ko realizēsim kopā ar Rīgas Porcelāna muzeju. Projekta mērķis ir vairot izpratni par staigāt un atcerēties metodes (pastaigas metode; walk-and-talk) izmantošanu pētījumos Latvijā un sekmēt tās pielietojumu industriālā mantojuma izpētē un popularizēšanā, konkrēti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas vēstures izpēte, t.sk., intervējot bijušos darbiniekus. Asociācija «Dzīvesstāsts» walk and talk metodi jau sekmīgi izmēģināja pilotprojektā, kura mērķis bija dzīves pieredzes vēstījumu uzklausīšana industriālā mantojuma izpētei Tūjā, kur līdz 1991. gadam darbojās ķieģeļu ražotne. Video šeit: https://www.youtube.com/watch?v=DyirvRJViIM&t=70s

Līdzīgi