Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība

Kopsavilkums

Grāmatas tapšana atspoguļo mutvārdu vēstures pētījuma procesu, kurā jaunu pavērsienu ienesa līdzīga nosaukuma konference. 2003. gadā Rīgā LU aulā tikās mutvārdu vēstures pētnieki no 14 valstīm. Konference pavēra NMV pētījumam starptautisku kontekstu un uzsāka dialogu, kura turpinājums ir izveidotais rakstu krājums. Grāmata adresēta pētniekiem, studentiem, visiem interesentiem, kas apgūst mutvārdu vēsturi teorijā un praksē. Redkolēģija uzskata par svarīgu ne tikai pieradināt latviešu valodai starptautiski lietotos terminus, bet arī veicināt teorētiskā diskursa attīstību un zinātnisko argumentāciju iekļaut latviešu valodas loģikā. Grāmatā piedalās 36 autori, aptvertas 12 valstis; mutvārdu vēstures lomai latviešu un Latvijas dzīves skatījumā veltīti 22 raksti, kuru autori ir arī pētnieki no ārzemēm.

SATURS

Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība Māra Zirnīte

DZĪVESSTĀSTI

Stāsta dzīve valodā: naratīvās stratēģijas Latvijas un trimdas dzīvesstāstos Baiba Bela

Mutvārdu vēstures pētīšanas nozīmīgums Latvijā 34 Vieda Skultāne, tulkojusi Baiba Bela

ALA Mutvārdu vēstures projekts un trimdas identitāte Amerikas latviešu dzīvesstāstos Maija Hinkle

Biogrāfiskās pētniecības attīstība Igaunijā Ene Keresāre, tulkojusi Maruta Pranka

Par igauņu dzīvesstāstu kolekciju Ruta Hinrikusa, tulkojusi Maruta Pranka

No balss līdz rakstam – mutvārdu stāstījuma atšifrēšanas problēmas un iespējas Nikole Naua

VĒSTURE

Personiskā pieredze un politiskās pārmaiņas Vācijā Aleksandrs fon Plato, tulkojusi Baiba Bela

Politiskā pāreja, identitātes meklējumi un vēsturisko zināšanu zudumi Ungārijā Jūlija Vajda, tulkojusi Maruta Pranka

Pagātnes un laika interpretācijas pētīšana no pārmantojamās vēstures viedokļa Tīu Jāgo, tulkojis Valts Erenštreits

Par somu pilsoņu kara atcerēšanos un aizmiršanu: pazudušais vīrs, «izstāstītais» tēvs Ulla-Maija Peltonena, tulkojusi Maruta Pranka

Jaunas dimensijas vides vēstures pētījumos: pilsētas, kari un atmiņas Simo Lakonens, tulkojusi Maruta Pranka

Ekspedīcijas pie Brazīlijas latviešiem. Pretrunas mutvārdu un rakstu avotos Brigita Tamuža

Video liecības kā vēstures avoti Andrejs E. Feldmanis

Dzīvesstāsts vēstures mācīšanā Danute Dūre, Ieva Gundare

KULTŪRA

Dzīvesstāsti: mutvārdu vēstures un folkloras saskares Janīna Kursīte

Teksts un konteksts personīgās pieredzes stāstos Ieva Garda

Latviešu trimdas romāni kā dzīvesstāsti: analīzes modelis Juris Rozītis, tulkojusi Baiba Bela

Mīlestības tēma dzīvesstāstos Dagmāra Beitnere

Eksponāti atdzīvojas: mutvārdu vēsture un muzeju krājumu interpretācija Marianna Auliciema

Dzīvesstāsts – kultūrvēsturisks avots muzejā Ilze Gaujēna

Jurjānu dzimtas muzejs Inese Mailīte

Dzīvesstāsts kā viens no kultūrvides izpētes avotiem Agrita Ozola

Intervija un interpretācija: lokālā identitāte etnoloģijas pētījumos Lilita Vanaga

SABIEDRĪBA

Diskurss zviedru strādnieku dzīves naratīvos Bū G. Nilsons, tulkojusi Baiba Bela

Par kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu izmantošanu nabadzības pētījumos Ilze Trapenciere

Patības balss un cēloņsakarību atbalss stāstos par krīzes pieredzi Agita Lūse

Atmiņu vijumi: dzīves aprakstīšanas grupas Toronto igauņu vidū Tīna Kirss, tulkojusi Velga Vēvere

«Ciems Latvija» Amerikas vidienē Biruta Abula

Latviešu vīriešu identitātes attīstība dzīvesstāstos Amerikā un Latvijā Sandra Sebre

Latviešu rakstura iezīmes stāstos par ebrejiem pirmskara Latvijā Irēna Saleniece

Dzīvesstāsti starpnacionālā kontekstā: Sibīrijas vāciešu etnoss Leonija Vusa-Mundeciema

Multikulturālisma iezīmes dzīvesstāstos: divkopienu sabiedrība vai multikulturālisms? Ilze Vasariņa

No biogrāfijas uz reģionu – par konkrēta gadījuma datu vispārinājuma problēmu Tomass Loers, tulkojis Edmunds Šūpulis

Telpas logoss domāšanas ainavā Dace K. Bormane

Identitāte reģionālās attīstības kontekstā Maruta Pranka

ISBN 9984-624-44-7