Kritiskās domāšanas robežu pārvarēšana dzīvesstāstos: pārmantoto atmiņu sniegtās iespējas

Kopsavilkums

Kritiskā domāšana paplašina cilvēku iespējas izprast situācijas, taču nereti uzrāda arī sapratnes robežas. Šādu robežu apzināšanās rosina pārlūkot pētījumus par pieredzes un atmiņu pārnesi no paaudzes paaudzē. Klausoties un lasot dzīvesstāstus, kas ir Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā, atklājam, ka atmiņas par atmiņām, proti, par vecāko paaudžu atmiņām, spēlē lielu lomu daudzos, bet ne visos, pēcteču dzīvesstāstos. Tātad daļa atmiņu tiek zaudētas. Šī parādība – iepriekšējo paaudžu atmiņu izzušana no pēcteču stāstiem – samazina un ierobežo kritiska izvērtējuma iespējas jaunāko paaudžu pārskatos par savu dzīvi.

Atsauce: Skultāne, V. (2022). Kritiskās domāšanas robežu pārvarēšana dzīvesstāstos: pārmantoto atmiņu sniegtās iespējas Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (107.-111.lpp.).