Padomju laika (1944-1990) atspoguļojums latviešu un romu dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Raksta mērķis ir izpētī, kā dažādu etnisko grupu pārstāvji, veidojot savu dzīvesstāstu, konstruē naratīvus par padomju laiku un to salīdzinājumu ar mūsdienu Latviju. Rakstā analizēti dzīvesstāsti, kas ierakstīti Kurzemes mazpilsētā Kandavā, kurā līdzās citām Abavas ielejas apdzīvotām vietām vēsturiski pastāvējusi salīdzinoši liela romu kopiena.

Atsauce: Krūmiņa, M. (2016) Padomju laika (1944-1990) atspoguļojums latviešu un romu dzīvesstāstos. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 25. starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIX (141.148. lpp.) Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds «Saule»