Mūzika un vara: padomju pagātne atmiņu diskursā

Kopsavilkums

Mūzikai pašai par sevi piemīt vara, tāpēc jautājums par muzikologu attiecībām ar varu ir mēģinājums skaidrot šo komplicēto savienību cilvēka dzīves skatījumā. Socioloģiski raugoties uz sabiedrības un kultūras attiecībām, varam teikt, ka jebkurās attiecībās pastāv varas jautājums. Mūzikas socioloģija kā sociāla disciplīna ietver arī jautājumu, kā vara ietekmē mākslas elites pārstāvjus – komponistus un mūzikas «Visuma» skaidrotājus – muzikologus.

Atsauce: Beitnere, D. (2011) Mūzika un vara: padomju pagātne atmiņu diskursā. Kultūras identitātes dimensijas (lpp. 223-243). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.