Atmiņas par Otrā pasaules kara bēgļu gaitām trimdas latviešu dzīvesstāstos: promocijas darba kopsavilkums

Kopsavilkums

Promocijas darbā pētīts Otrā pasaules kara bēgļu gaitu (1944–1945) atspoguļojums Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva trimdas latviešu dzīvesstāstos. Darba fokuss ir vērsts gan uz dažādiem bēgšanas procesa aspektiem, piemēram, bēgšanas motivāciju, korelāciju starp indivīdu pieredzi pirmās padomju okupācijas laikā un lēmumu pieņemšanu 1944./1945. gadā, nacistiskās Vācijas propagandas ietekmi, materiālo vērtību un uz vērtībām orientētas rīcības nozīmi bēgšanas procesā, un citiem, gan visiem bēgļu kustības posmiem: māju atstāšanu, bēgļu gaitām Latvijas teritorijā, izbraukšanu no Latvijas, bēgļu gaitām Vācijas reiha teritorijā un bēgļu dzīvi Zviedrijā. Padziļināta minēto jautājumu izpēte, kuras laikā analizēta bēgļu kustības izcelsme, veidi un individuālā dimensija, kā arī izcelta mutvārdu liecību vērtība, uzskatāma par novitāti ne tikai Latvijas historiogrāfijas mazpētītā aspektā, bet arī plašākos piespiedu migrācijas procesos.