Vai esmu latvietis? Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Tēzēs uzmanība fokusēta uz starppaaudžu atmiņu pārmantojamību, faktoriem, kas ietekmē identitātes veidošanos, atmiņu lomu, adaptējoties divu etnisko identitāšu vidē.

Atsauce: Pranka M. (2019). Vai esmu latvietis? Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU 76. konference: tēzes un raksti. (lpp. 60-61). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts