Iekļaušanās vai norobežošanās: pirmās izceļotāju paaudzes pieredze dzīvesstāstu intervijās

Kopsavilkums

Pārrobežu migrācija ir nozīmīgs dzīves notikums, kas rada būtiskas izmaiņas personas dzīves gājumā. Migrācijas pētījumos dzīvesstāstu pieeja nav dominējošā metode, tomēr tā laiku pa laikam tiek lietota. Tā dod iespēju izsekot migrācijas procesam no sociālā aktora redzespunkta; to var izmantot, pētot indivīdu stratēģijas, iekļaujoties jaunajā mītnes zemē. Pētījums balstīts uz dzīvesstāstu interviju analīzi migrācijas procesu izpētē. Analīzei izmantotas Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā esošo dzīvesstāstu intervijas ar dažādu periodu izceļotājiem no Latvijas uz Zviedriju.

Atsauce: Elksne G. (2019) Iekļaušanās vai norobežošanās: pirmās izceļotāju paaudzes pieredze dzīvesstāstu intervijās. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU 76. konference: tēzes un raksti. (lpp. 62-63). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts