Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā

Kopsavilkums

Monogrāfiju Piederēt un atšķirties: Romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā veido ievads un septiņas nodaļas, kas katra paver savu pētniecisko redzesleņķi. Pētījumu pamatā ir apjomīgais Nacionālās mutvārdu vēstures dzīvesstāstu krājums, kas apkopots LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Monogrāfijas sagatavošanai pētnieki ir analizējuši vairāk nekā 100 biogrāfisko interviju Latvijas sabiedrisko pārmaiņu kontekstā.

Saturs

Vieda Skultāne
Ievads. Patības morālie avoti 7–17

Māra Zirnīte
Etnisko kultūru saskarsmes dzīvesstāstos 18–50

Kaspars Zellis
Kolektīvā atmiņa un pagātne Latvijas krievu dzīvesstāstos 51–74

Nadežda Pazuhina
Saskatīt sevi: pašrefleksija un identitātes konstruēšana krievu dzīvesstāstos 75–97

Edmunds Šūpulis
Mēs esam tādi paši kā jūs: romu atmiņas kultūra un etnicitāte 98–122

Dagmāra Beitnere-Le Galla
Pašizpratne un piederības meklējumi krievu dzīvesstāstos 123–154

Maruta Pranka
Ieguvumi un zaudējumi: veiksmes un neveiksmes izpausmes dzīvesstāstos 155–174

Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa
Būt brīvam: identitāte un brīvības dažādība etniskajos dzīvesstāstos 175–199

Vieda Skultans
Afterword. Belonging and Separation in Roma, Russian and Latvian Life Stories 200–211