Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību

Kopsavilkums

Rakstu krājuma uzmanības centrā izvirzīts skatījums uz mutvārdu vēsturi dialogā ar sabiedrību, tostarp aplūkota sabiedrības iesaiste pētniecības procesā – no avotu tapšanas līdz atgriezeniskai saitei ar sabiedrību, kad pētnieki dalās pētījumu rezultātos. Līdztekus krājumā skarti jautājumi arī par pētnieka ētiku, par mutvārdu vēstures metodo-loģiju un pieeju aktuālu, sociāli jūtīgu problēmu pētījumos, kā arī par inovatīvām publikācijām un projektiem

Rakstu krājums Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību piedāvā 31 rakstu, kas sagatavoti, balstoties uz 2012. gadā LU aģentūras LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Stokholmas Universitātes Vēstures nodaļas un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas Dzīves-stāsts organizētajā konferencē lasītajiem ziņojumiem. Raksti sakārto-ti piecās nodaļās, kas katra veltīta kādam ar mutvārdu vēstures izpēti saistītam jautājumam.

Annotation (in English)

The collection of papers focuses on oral history in dialogue with society, including society’s involvement in the research process from the source material to its link back to society, when researchers share the results of their research. At the same time, this collection also touches on issues of research ethics and oral history methodology and its approach to the study of topical, socially sensitive issues as well as innovative publications and projects.

ISBN 978–9934–506–14–7